PROGRAM DIAGRAM.jpg
CIRCULATIONS-2.jpg
FLOOR PLAN.jpg
MATERIALS LANGUAGE.jpg
PS_24 amb gent.jpg
WEST TERRACE.jpg
 

OFFICE IN MADRID

· YEAR: 2017
· LOCATION: PASEO DE LA CASTELLANA, MADRID
· PROGRAM: OFFICE
· TYPOLOGY: ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN
· AREA: 900 M2
· STATUS: UNBUILT (PROPOSAL)


[EN]

The new headquarters of a Madrid based start-up were to be located on the 20th floor of an emblematic skycreeper in the city. Both, the architectural value of the building itself and the cleanness and simplicity of its interiors were aspects we wanted to highlight with a non-invasive proposal.

A painted lane on the floor with directional signage on it is the element that organises the floor plan, reinforcing the linear circulation from both sides of the office. All the different areas hang from this central axis. Due to the configuration of the floor plan, it is divided in two main areas: an open work area and an informal area. The use of different materials and colours helps to identify the several spaces set on the uniform white canvas shaped by the architectonic covering.  

Finally, a different treament is given to each of the terraces according to their orientation and functionality.

------

[CAT]

La nova oficina d'una start-up  amb seu a Madrid havia d'ubicar-se a la vintena planta d'un edifici emblemàtic de la ciutat. Tant el valor arquitectònic de l'edifici com la puresa i simplicitat dels seus espais interiors, eren qualitats que volíem destacar, mitjançant el plantejament d'una proposta que no fós invasiva. 

La planta s'organitza a través d'un eix central, representat per un carril pintat al terra amb senyal.lètica direccional, que va connectant les diferents àrees de l'oficina i al mateix temps reforça la circulació lineal a ambdós costats de l'oficina. Donada la configuració de la planta, l'oficina es divideix en dues àrees principals: una zona oberta de treball i una zona d'oci, més informal. L'ús de diferents materials i colors ajuda a identificar els diferents espais dins d'una envolupant uniforme i neutra.

Finalment, a l'espai exterior, format per les dues terrasses est-oest, se'ls hi dóna un tractament diferent en funció de la seva orientació i funcionalitat.

------

[ES]

La nueva oficina de una start-up con sede en Madrid tenía que ubicarse en la vigésima planta de un edificio emblemático de la ciudad. Tanto el valor arquitectónico del edificio como la pureza y simplicidad de sus espacios interiores, eran cualidades que queríamos destacar, mediante el planteamiento de una propuesta que no fuera muy invasiva. 

La planta se organiza a través de un eje central, representado por un carril pintado en el suelo con señalética direccional en él, que va conectando las distintas áreas de la oficina y al mismo tiempo refuerza la circulación lineal a ambos lados de la oficina. Dada la configuración de la planta, la oficina se divide en dos áreas principales: una zona abierta de trabajo y una zona de ocio, más informal. El uso de distintos materiales y colores ayuda a identificar los diferentes espacios dentro de una envolvente uniforme y neutra. 

Finalmente, al espacio exterior, formado por las dos terrazas este-oeste, se le da un tratamiento distinto en función de su orientación y funcionalidad.