1db2f940-8750-44c3-a0a8-37721045ac85.jpg
2.jpg
IMG_20170313_170342.jpg
1.jpg
4.jpg
3.jpg
4e1a2212-8180-449d-9678-206899a26f6b.jpg
WhatsApp Image 2017-09-28 at 23.32.57.jpeg
IMG_20160919_141747.jpg
IMG_4378.jpg
IMG_4277.jpg

[EN]

SPACE IS KEY

In every project that we start, our goal is to align ourselves with our clients to shape together the perfect space for them. From performing at your best when working in an office in the centre of the city or resting on the sofa at home, to vibrating with excitement when crossing the finish line of a marathon. For us, the place of action is always key.
A good space must be in the precise location, distributed in the correct way, present a suitable aspect according to the personality of the project and all this must be built in an efficient, clean and solid way for the correct development of the activity it houses.
------

[CAT]

L'ESPAI ÉS CLAU

En cada projecte que ataquem, el nostre objectiu és alinear-nos amb els nostres clients per donar forma junts a l'espai perfecte per ells. Desde rendir al màxim en una oficina al centre de la ciutat o descansar al sofà de casa fins a vibrar d'emoció al creuar la meta d'una marató, per a nosaltres, el lloc de l'acció és sempre clau. Un bon espai ha d'estar a l'ubicació precisa, distribuir-se de la manera correcta, presentar un aspecte adequat a la personalitat del projecte i tot plegat ha d'estar construït de manera eficient, neta i sòlida per al correcte desenvolupament de l'activitat que acull.
------

[ES ]

EL ESPACIO ES CLAVE

En cada proyecto que atacamos, nuestro objetivo es alinearnos con nuestros clientes para dar forma juntos al espacio perfecto para ellos. Desde rendir al máximo en una oficina en el centro de la ciudad o descansar en el sofá de casa hasta vibrar de emoción al cruzar la meta de una maratón, para nosotros, el lugar de la acción es siempre clave. Un buen espacio debe estar en la ubicación precisa, distribuirse de la manera correcta, presentar un aspecto adecuado a la personalidad del proyecto y todo ello debe ser construido de manera eficiente, limpia y sólida para el correcto desarrollo de la actividad que acoge.


[EN]

ACTION FIELD

We understand that our job is to create the right place for each activity and each client. We learn from each type of project we do and little by little we accumulate experience in different types of areas. The variety of project typologies is what keeps us awake, we believe that the influences that different projects can have between each other is what brings freshness to the table.
 

EPHEMERAL ARCHITECTURE
 · Sports events
 · Cultural events
 · Fairs and Stands


INTERIOR DESIGN AND REFURBISHMENT
 · Housing
 · Offices
 · Restaurants
 · Retail
------

[CAT]

CAMP D'ACCIÓ 

Entenem que la nostra feina és crear el lloc adequat per a cada activitat i cada client. Aprenem de cada tipus de projecte que fem i poc a poc anem acumulant experiència en diferents tipus de projectes. La varietat de tipologies de projecte és el que ens manté desperts, creiem que les influències que poden tenir els diferents treballs entre ells és el que aporta frescor als nostres projectes.

ARQUITECTURA EFÍMERA
- Esdeveniments esportius
- Esdeveniments culturals
- Fires i stands

REFORMA I DISSENY D'INTERIORS
- Vivendes
- Oficines
- Restaurants
- Retail
------

[ES]

CAMPO DE ACCIÓN

Entendemos que nuestro trabajo es crear el lugar adecuado para cada actividad y cada cliente. Aprendemos de cada tipo de proyecto que hacemos y poco a poco vamos acumulando experiencia en diferentes tipos de proyecto. La variedad de tipologías de proyecto es lo que nos mantiene despiertos, creemos que las influencias que pueden tener los diferentes trabajos entre ellos es lo que aporta frescura a nuestros proyectos. 

ARQUITECTURA EFÍMERA
 · Eventos Deportivos
 · Eventos Culturales
 · Ferias y Stands
 

REFORMA Y DISEÑO DE INTERIORES
 ·  Viviendas
 · Oficinas
 · Restaurantes
 · Retail


[EN]

WORK PROCESS

At NOUON, we work the entire process of conception of the space since we listen to the initial concerns of the client until we deliver the built and finished space.

· FIRST APPROACHES TO THE PROJECT AND TO THE CLIENT
In a first phase, we advise the client to assess the potential of the project to be carried out. Depending on each project, these first studies may be more focused on the distribution possibilities posed by the space, approximate costs of the project, legal scenarios that affect or even the choice of the perfect site for that project.

· CONCEPT AND DRAFT
This is the phase in which the project is shaped. It is the most creative moment. Based on conversations with the client and visits to the site, we work on proposals to arrive at a final design that convinces the client and fits within the approximate budget that arises.

· EXECUTION PROJECT
Based on the approved draft, a project is developed with detailed definition both in graphic documents and in the writing of all the technical documentation and materials. This project is essential for budgetary control and for the construction of the space.

· WORK TEAMS AND BUDGETS
With the project in hand, we advise the client in choosing the right work teams for the construction of the space and in obtaining and negotiating budgets.

· SUPERVISION OF THE EXECUTION
During the whole construction of the space, we supervise the process to get to the final result the client proposed on the project.

· STARTING UP
During the start of the activity, we attend to the details that may arise in order to leaving the space ready for its proper use.
------

[CAT]

PROCÉS DE TREBALL

A NOUON, treballem tot el procés de concepció de l'espai desde que rebem les primeres inquietuds del client fins que entreguem l'espai construït i acabat,

· PRIMERES APROXIMACIONS AL PROJECTE I AL CLIENT
En una primera fase, assessorem al client a valorar el potencial del projecte a realitzar. En funció de cada projecte, aquests primers estudis poden anar més enfocats a les possibilitats de distribució que planteja l'espai, costos aproximats del projecte, escenaris legals que afecten o fins i tot l'elecció del lloc perfecte per a aquest projecte.

· CONCEPTE I AVANTPROJECTE
Aquesta és la fase en la que es dóna forma al projecte. És el moment més creatiu. A partir de converses amb el client i visites al lloc, treballem propostes per arribar a un disseny final que convenci al client i encaixi dins el pressupost aproximat que es planteja. 

· PROJECTE D'EXECUCIÓ
A partir de l'aprovació de l'avantprojecte, es desenvolupa un projecte amb definició al detall tant en documents gràfics com en la redacció de tots els treballs i materials. Aquest projecte és imprescindible pel control pressupostari i per la construcció de l'espai.

· EQUIPS DE TREBALL I PRESSUPOSTOS
Amb el projecte en mà, assessorem al client en l'elecció dels equips de treball adequats per a la construcció de l'espai i en l'obtenció i negocicaicó dels pressupostos.

· SUPERVISIÓ DE L'EXECUCIÓ
Durant tota la construcció de l'espai, supervisem el procés per tal d'aconseguir arribar al resultat final plantejat al client en el projecte.

· POSADA EN MARXA
En la posada en marxa de l'espai i l'inici de l'activitat, atenem als detalls que poguessin sorgir per acabar de deixar l'espai llest per al seu bon ús.
------

[ES]

PROCESO DE TRABAJO

En NOUON, trabajamos todo el proceso de concepción del espacio desde que recibimos las primeras inquietudes del cliente hasta que entregamos el espacio construido y acabado. 

· PRIMERAS APROXIMACIONES AL PROYECTO Y AL CLIENTE
En una primera fase, asesoramos al cliente a valorar el potencial del proyecto a realizar. En función de cada proyecto, estos primeros estudios pueden ir más enfocados a las posibilidades de distribución que plantea el espacio, costes aproximados del proyecto, escenarios legales que afectan o incluso a la elección del sitio perfecto para ese proyecto.

· CONCEPTO Y ANTEPROYECTO
Esta es la fase en la que se dá la forma al proyecto. Es el momento más creativo. A partir de conversaciones con el cliente y visitas al sitio, trabajamos propuestas para llegar a un diseño final que convence al cliente y encaja dentro del presupuesto aproximado que se plantea.

· PROYECTO DE EJECUCIÓN
A partir del anteproyecto aprobado, se desarrolla un proyecto con definición al detalle tanto en documentos gráficos como en la redacción de todos los trabajos y materiales. Este proyecto es imprescindible para el control presupuestario y para la construcción del espacio.

· EQUIPOS DE TRABAJO Y PRESUPUESTOS
Con el proyecto en mano, asesoramos al cliente en la elección de los equipos de trabajo adecuados para la construcción del espacio y en la obtención y negociación de los presupuestos. 

· SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN
Durante toda la construcción del espacio, supervisamos el proceso para conseguir llegar al resultado final planteado al cliente en el proyecto. 

· PUESTA EN MARCHA
En la puesta en marcha del espacio y en el arranque de la actividad, atendemos a los detalles que puedan surgir para acabar de dejar el espacio listo para su buen uso.